Välkommen till Östansjösjön

Östansjösjön
Östansjösjön

Östansjösjön i Gottne är onekligen en av Ångermanlands intressantaste fågellokaler, sjön med omgivande åkermark ligger i en gryta strategiskt i Moälvens dalgång som fungerar som en ledlinje för fåglarna. I Gottne rinner Utterån och den mindre Forsån ihop med Moälven i nära anslutning till Söderåforsen. Det är främst under våren som Östansjösjön uppvisar en mångfald av rastande vadare, änder och gäss, från slutet av april och några veckor framåt får sjön en betydande vattenspegel då åkermarken runtomkring översvämmas av Forsån under vårfloden. Under sommaren torkar sjön upp och växer igen med fräken, säv mm. Detta beror till största del på att sjön sänkts under två tillfällen, 1920 och 1940, för att tillskapa mer åkermark.

 

 

Fågelskådare
Fågelskådare

I Östansjösjön och i dess omgivning har över 135 olika fågelarter noterats, under slutet av april och början av maj rastar hundratals tranor på åkrarna. Även många vadarfåglar rastar här under nordsträcket tex stora mängder ljungpipare, brushane, grönbena, gluttsnäppa och stor och småspov. Även mindre antal av svartsnäppa, skogssnäppa och drillsnäppa ses årligen. Vissa år ses smalnäbbad simsnäppa och myrsnäppa. Ovanligare iakttagelser som gjorts är vit stork och rödspov. Gråhakedopping har setts tillfälligt medan svartsnäppa har häckat eller fortfarande häckar i sjön. Skrattmås häckade här tidigare men är nu försvunnen som häckfågel. Av änder så har alla i Sverige häckande simänder setts här t o m vid ett och samma tillfälle. Av vanliga simänder som ses är gräsand, blåsand, kricka och årligen även sjärtand. Snatterand har setts här några år och har troligen häckat i biodammen vid sjön. Av dykänder noteras årligen vigg och knipa och så gott som årligen brunand. Av gässen ses kanadagås som häckar i sjön och även sädgås och grågås. Av ovanligare gäss och änder har bla noterats spetsbergsgås, stripgås och alfågel.

Av rovfåglar ses under vårsträcket fjällvråk, ormvråk, stenfalk, tornfalk och blå kärrhök. Duvhök och sparvhök häckar i sjöns omgivning. Årligen ses fiskjuse fiskande i sjön och lärkfalk på jakt efter trollsländor. Kungsörn har noterats några gånger och bland verkligt sällsynta rovfåglar har noterats större skrikörn.

Bästa tidpunkt för fågelskådning är i slutet av april och början av maj oftast syns rovfåglarna skruva över bergen öster om sjön från klockan 10-11 på förmiddagen och ett par timmar framåt.

På jordbruksmarken runt Östansjösjön är det värt att notera att arter som tofsvipa, storspov, stare och ladusvala fortfarande finns i stor utsträckning och häckar framgångsrikt. Dessa arter har under den senaste 20 års perioden minskat i antal i stora delar av Sverige. Under senare delen av maj och under sommaren när sjön tappar sin vattenspegel så finns stor chans att göra intressanta fågeliakttagelser på grund av mängden av groddjur insekter och trollsländor i och vid sjön, bla har det noterats vitstork, häger, lärkfalk, rödfalk, svarttärna och småfläckig sumphöna.

Från den iordningsställda fågelskådarladan vid sjön kan den mesta delen av sjön betraktas. Bästa ljusförhållanden är det från förmiddagen kl 10 och framåt, under kvällarna ses fåglarna i fint medljus från ladan. För skådning i den östra delen av sjön eller skådning under morgontimmarna rekomenderas en observationsplats norr om sjön vid grusvägen till byn Östansjö.

Informationen om sjön är skrivet av: Tomas Birkö